نوامبر 17, 2020
گزارش پیشرفت ثبت نام بیمارستان ها و درمانگاه ها
گزارش پیش رو به درخواست کارفرما برای بررسی عملکرد استان ها در ثبت نام بیمارستان ها و درمانگاه ها استخراج شده است.
نوامبر 17, 2020
گزارش تعداد شرکای کاری به تفکیک استان و نوع
این کوئری یکی از ساده ترین گزارش های شرکاری کاری است که تعداد شرکای موجود در سامانه به تفکیک نوع را نمایش می دهد.
نوامبر 17, 2020
گزارش داروهای IRC پیش فرض
در این گزارش، برای کلیه داروهای ژنریک در سامانه، یک کد داروی IRC دیفالت (که نزدیک ترین قیمت را با قیمت در تعهد آن کد ژنریک […]