ژانویه 16, 2021
گزارش پزشکان موجود در سامانه شرکا
این گزارش شامل اطلاعات پزشکان به همراه شماره نظام های آنها و نوع تخصص می باشد.
دسامبر 20, 2020
گزارش ارتباط بین نوع شریک کاری، همکار و پروانه
این کوئری ارتباط بین نوع شریک کاری، نوع همکار و نوع پروانه را از دیتابیس شرکای کاری استخراج می کند.
نوامبر 17, 2020
انتساب پروانه به پیشنهاد شریک کاری
جهت انتساب پروانه های زیر مجموعه های یک نوع شریک کاری ابتدا باید نوع شریک کاری و نوع همکار و انواع پروانه های آنها را استخراج […]