در زبان برنامه نویسی جاوا، پارامترهایی که به عنوان ورودی به متدها داده می شوند، call by value هستند به این معنی که فقط مقدارشان به متد داده میشود و متد به مکان قرار گیری آن پارامتر ورودی دسترسی ندارد.

جاوا call by value است هرچند در مورد نوع های غیر primitive به صورت call by reference عمل می کند.