HITSA

 

 

راهکار جامع بیمه بهداشت و درمان

زیرسامانه مدیریت تنظیمات و قوانین

این زیرسامانه جهت پیکربندی داده های پایه مورد نیاز در زیرسامانه های دیگر ایجاد شده است و تمامی موارد شامل خدمت های ارائه شده در مراکز درمانی، نشان گذاری بیماری های خاص، مدیریت تعرفه ها برای هر مرکز ارائه دهنده خدمت، ویژگی های اضافه و ... در این زیرسامانه تنظیم می شود

 • مدیریت خدمات، داروها و تجهیزات 
 • مدیریت تعرفه های ارائه خدمات 
 • شرطها و مقادیر حاکم بر هریک از خدمات
 • نوع بندی مراکز و تعریف ویژگیهای اضافه هریک از آنها
 • تعریف بسته­ های قراردادی و انتساب هریک از آنها به انواع مراکز 

زیر سامانه مدیریت دسترسی و احراز هویت متمرکز

این زیرسامانه با هدف انجام کلیه عملیات مربوط به مدیریت کاربران در این پروژه طراحی شده است. تمامی عملیات مربوط به مدیریت کاربران و تنظیمات هریک از زیرسامانه ها در این زیرسامانه ارائه خواهد شد

 

 • مدیریت کاربران 
 • مدیریت نقش ها 
 • مدیریت گروه‌های کاربری 
 • مدیریت تقویم کاری 

زیر سامانه مدیریت خدمات 

زیرسامانه مدیریت بیمه شدگان بر اساس تنظیمات اولیه و داده های پایه ای که در این زیر سامانه قابل مدیریت هستند کار خواهد کرد. بدین معنی که ابتدا راهبر سامانه نسبت به تعریف موجودیتهای زیر اقدام خواهد کرد و پس از انجام این تنظیمات کاربران سامانه قادر خواهند بود فرآیندهای بیمه گری در سایر ماژولها را اجرا کنند

 

 • مدیریت صندوق های بیمه ای
 • تعریف گروه های بیمه ای 
 • مدیریت تعرفه های مربوط به هر صندوق بیمه ای

زیر سامانه مدیریت بیمه شدگان 

این زیرسامانه با هدف مدیریت فرآیندهای بیمه گری در معماری پیشنهادی لحاظ شده است. تمامی فرآیندهای حوزه بیمه گری از جمله ثبت نام، چاپ، تمدید و تعویض، ابطال در این زیرسامانه مدیریت خواهد شد

 

 • مدیریت اطلاعات پایه
 • مدیریت خانوار
 • مدیریت بیمه­ شدگان
 • مدیریت حساب
 • مدیریت دسترسی

زیر سامانه مدیریت قرارداد ها

این زیر سامانه با هدف مدیریت فرآیندهای مرتبط با مراکز تشخیصی درمانی در معماری پیشنهادی لحاظ شده است. تمامی فرآیندیهای مرتبط با مراکز طرف قرارداد از جمله انعقاد قرارداد، تمدید، فسخ، لغو قراردادها در این زیرسامانه مدیریت خواهد شد

 

 • مدیریت مراکز
 • مدیریت قراردادها
 • مدیریت صورتحسابها
 • مدیریت پرداختها

زیر سامانه مدیریت نشان

جهت ثبت نشان های مختلف برای هر بیمه شده می باشد به طور مثال اگر بیمه شده ای دارای بیماری خاص باشد باید در زیرسامانه تعریف شود تا بتواند به صورت خاص و متفاوت از بقیه بیمه شده ها از خدمات ارائه شده در مراکز درمانی ارائه دهنده خدمت استفاده کند

 

 • مدیریت نشان های بیمه شده 
 • سقف گذاری روی خدمات برای هر بیمه شده 
 • فرآیند های مددکاری

زیرسامانه ثبت اسناد پزشکی

این زیرسامانه کلیه پرونده های شکل گرفته شده از بستر نسخه الکترونیک را از طریق فرآیندهای رسیدگی مدیریت خواهد کرد. در این زیرسامانه امکان مدیریت/مشاهده/کسور اسناد فراهم شده استپ. این زیرسامانه بر اساس ساختار کارتابل محور بر اساس سطوح دسترسی کاربران رسیدگی/نظارت کننده امکان انجام فرآیندهای زیر را خواهند داشت

 

 • مدیریت پرونده های خسارت متفرقه و بستری
 • امکان ثبت/ویرایش/حذف پرونده ها و مشاهده نسخه الکترونیک
 • xml بارگذاری فایل
 • فرآیند تائید درخواست هزینه بیمه شده/ درخواست هزینه مرکز
 • تولید صورتحساب و خروجی مالی و ارسال به سامانه مالی

سامانه داشبورد و گزارشات 

با توجه به اهمیت داشبوردهای مدیریتی و گزارشات پویا، در معماری پیشنهادی برای تمامی زیرسامانه ها از محصول آویبورد شرکت آویهنگ که یک داشبورد مدیریتی است برای تولید گزارشات مورد نیاز کارفرما استفاده خواهد شد.این داشبورد امکانی را خواهد داد تا بر اساس نیازمندیهای تحلیل شده در فاز تحلیل و طراحی، داشبوردها و گزارشات مورد نیاز طراحی شده، انبار داده آنها شکل گرفته و خروجی این فرآیند به این مجموعه نرم افزاری اضافه شود.