Git

گیت یک نرم افزار رایگان و متن باز است که قابلیت کنترل نسخه سامانه ها را به صورت بسیار ساده و آسان فراهم میکند. در این مقاله سعی بر این است که نحوه ایجاد یک repository و تعریف سطح دسترسی های کاربران را در محیط linux آموزش دهیم.

در ابتدا باید نرم افزار git را بر روی سرور مورد نظر نصب نمایید. برای انجام این کار از دستور زیر استفاده میکنیم.

sudo apt-get install git

پس از اجرای دستور فوق جهت اطمینان از نصب، دستور زیر را اجرا میکنیم تا شماره نسخه ای که از گیت در سرور مورد نظر نصب شده است نمایش داده شود.

در ادامه باید در مسیر مورد نظرتان یک دایرکتوری جهت تعریف repository ایجاد کنید.

دستور mkdir avihang.git برای شما یک دایرکتوری ایجاد میکند. وارد مسیر avihang.git شده و دستور زیر را اجرا نمایید.

git init --bare

پس از اجرای دستورات فوق پیامی نمایش داده میشود که خبر از ایجاد یک repository خالی در مسیر انتخاب شده میدهد.

حال مطابق تصویر 5 دستور زیر را پشت سر هم صدا میزنیم.

حال به بررسی 5 دستور فوق میپردازیم:

  1. در اولین گام ابتدا یک مسیر به عقب بر میگردیم
  2. در گام دوم این دستور یک groupId یکسان برای این مسیر و تمام زیر مسیرهای موجود در آن ایجاد میکند و در آینده مانع از این میشود که دسترسی به مسیرها پس از کامیت کردن توسط افراد مختلف تغییر کند
  3. در گام 3 و با استفاده از دستور setfacl دسترسی خواندن، نوشتن و اجرا را به تمام فایل موجود در این مسیر میدهیم
  4. در گام چهارم، دسترسی خواندن، نوشتن و اجرا را به گروه و کاربری که به این مسیر ها دسترسی دارد میدهیم
  5. در انتها یک گروه به repository مورد نظر انتساب میدهیم تا تنها افرادی که به این گروه دسترسی دارند امکان مشاهده و تغییر در فایل ها را داشته باشند

توجه داشته باشید که انجام این 5 گام پایانی اختیاری بوده و تنها در صورتی که شما نیاز به تعریف سطوح دسترسی برای افراد مختلف داشته باشید نیاز به طی کردن انها می باشد.