نوامبر 17, 2020
گزارش اقلام ارائه شده به یک بیمه شده
کوئری زیر اطلاعات مربوط به اقلام (دارو/خدمت) ارائه شده به بیمه شده را در نسخه الکترونیک استخراج می کند. این اطلاعات بیشتر برای استفاده در محاسبه […]