دسامبر 14, 2020
گزارش بیشترین نحوه مصرف داروها در زمان تجویز‎
این گزارش بیشترین نحوه مصرفی، بیشترین تعداد تجویز و بیشترین توضیحاتی که پزشکان برای تجویز استفاده کرده اند را در 3 ماه گذشته استخراج می کند. […]
نوامبر 17, 2020
گزارش مشکل قیمت در تعهد
این گزارش مربوط به داروهایی است قیمت در تعهد آنها بیشتر از ماکزیمم قیمت داروهای irc است.
نوامبر 17, 2020
گزارش نحوه عملکرد شرکت های نرم افزاری
این گزارش با استفاده از اطلاعات نسخ ارائه شده استخراج شده است و به تفکیک ماه، استان و شریک کاری، عملکرد شرکت های نرم افزاری را […]