ژانویه 16, 2021

گزارش پزشکان موجود در سامانه شرکا

این گزارش شامل اطلاعات پزشکان به همراه شماره نظام های آنها و نوع تخصص می باشد.
دسامبر 20, 2020

گزارش ارتباط بین نوع شریک کاری، همکار و پروانه

این کوئری ارتباط بین نوع شریک کاری، نوع همکار و نوع پروانه را از دیتابیس شرکای کاری استخراج می کند.
نوامبر 17, 2020

انتساب پروانه به پیشنهاد شریک کاری

جهت انتساب پروانه های زیر مجموعه های یک نوع شریک کاری ابتدا باید نوع شریک کاری و نوع همکار و انواع پروانه های آنها را استخراج […]
نوامبر 17, 2020

گزارش پیشرفت ثبت نام بیمارستان ها و درمانگاه ها

گزارش پیش رو به درخواست کارفرما برای بررسی عملکرد استان ها در ثبت نام بیمارستان ها و درمانگاه ها استخراج شده است.
نوامبر 17, 2020

گزارش تعداد شرکای کاری به تفکیک استان و نوع

این کوئری یکی از ساده ترین گزارش های شرکاری کاری است که تعداد شرکای موجود در سامانه به تفکیک نوع را نمایش می دهد.
نوامبر 17, 2020

گزارش داروهای IRC پیش فرض

در این گزارش، برای کلیه داروهای ژنریک در سامانه، یک کد داروی IRC دیفالت (که نزدیک ترین قیمت را با قیمت در تعهد آن کد ژنریک […]
نوامبر 17, 2020

گزارش داروهای قدیمی مورد استفاده در پیش پذیرش

این گزارش برای کمک به کارفرما در بروز رسانی داده های پیش پذیرش تهیه شده است. گزارش 1: این گزارش شامل کدهایی است که در سامانه […]