نوامبر 17, 2020

کوئری افزایش اعتبار بیمه شدگان بیمار خاص

کوئری زیر اطلاعات مربوط به بیمه شدگان بیمار خاص دارای تاریخ اعتبار بین 13990701 و 14000101 را استخراج کرده و آماده تغییر می کند. بعد از […]
نوامبر 17, 2020

کوئری افزایش اعتبار بیمه شدگان

کوئری زیر اطلاعات مربوط به بیمه شدگان دارای تاریخ اعتبار بین 13990701 و 14000101 را استخراج کرده و آماده تغییر می کند. بعد از استخراج اطلاعات، […]