دسامبر 20, 2020

گزارش ارتباط بین نوع شریک کاری، همکار و پروانه

این کوئری ارتباط بین نوع شریک کاری، نوع همکار و نوع پروانه را از دیتابیس شرکای کاری استخراج می کند.
نوامبر 17, 2020

انتساب پروانه به پیشنهاد شریک کاری

جهت انتساب پروانه های زیر مجموعه های یک نوع شریک کاری ابتدا باید نوع شریک کاری و نوع همکار و انواع پروانه های آنها را استخراج […]