ژانویه 16, 2021

گزارش پزشکان موجود در سامانه شرکا

این گزارش شامل اطلاعات پزشکان به همراه شماره نظام های آنها و نوع تخصص می باشد.
ژانویه 5, 2021

How to delete a branch in the remote repository

Go to Team > Remote > Push… from the menu. Select your repository, and click Next. Under Remote ref to delete… select your branch and click […]
دسامبر 20, 2020

گزارش ارتباط بین نوع شریک کاری، همکار و پروانه

این کوئری ارتباط بین نوع شریک کاری، نوع همکار و نوع پروانه را از دیتابیس شرکای کاری استخراج می کند.
دسامبر 14, 2020

گزارش بیشترین نحوه مصرف داروها در زمان تجویز‎

این گزارش بیشترین نحوه مصرفی، بیشترین تعداد تجویز و بیشترین توضیحاتی که پزشکان برای تجویز استفاده کرده اند را در 3 ماه گذشته استخراج می کند. […]
نوامبر 17, 2020

انتساب پروانه به پیشنهاد شریک کاری

جهت انتساب پروانه های زیر مجموعه های یک نوع شریک کاری ابتدا باید نوع شریک کاری و نوع همکار و انواع پروانه های آنها را استخراج […]
نوامبر 17, 2020

گزارش پیشرفت ثبت نام بیمارستان ها و درمانگاه ها

گزارش پیش رو به درخواست کارفرما برای بررسی عملکرد استان ها در ثبت نام بیمارستان ها و درمانگاه ها استخراج شده است.
نوامبر 17, 2020

گزارش تعداد شرکای کاری به تفکیک استان و نوع

این کوئری یکی از ساده ترین گزارش های شرکاری کاری است که تعداد شرکای موجود در سامانه به تفکیک نوع را نمایش می دهد.
نوامبر 17, 2020

کوئری افزایش اعتبار بیمه شدگان بیمار خاص

کوئری زیر اطلاعات مربوط به بیمه شدگان بیمار خاص دارای تاریخ اعتبار بین 13990701 و 14000101 را استخراج کرده و آماده تغییر می کند. بعد از […]
نوامبر 17, 2020

کوئری افزایش اعتبار بیمه شدگان

کوئری زیر اطلاعات مربوط به بیمه شدگان دارای تاریخ اعتبار بین 13990701 و 14000101 را استخراج کرده و آماده تغییر می کند. بعد از استخراج اطلاعات، […]