سامانه امید

 • پنل مدیریت بیمه شدگان ICP) Insured Care Panel)

  این زیرسامانه واسط اصلی کاربری این پروژه است. تمامی خدمات قابل ارائه این پروژه از طریق این زیرسامانه ارائه خواهد شد. این زیر سامانه که عمدتا در اختیار کاربران دفاتر پیش‌خوان و نقاط تماس قرار می‌گیرد از طریق نشانی www.icp.bimehsalamat.ir قابل دسترسی خواهد بود.

 • سامانه خدمت‌رسانی به بیمه‌شدگان ISC) Insured Self Care)

  این زیرسامانه که با نشانی اینترنتی isc.bimehsalamat.ir/isc/ در بستر اینترنت قابل دسترسی است، با هدف فراهم کردن بستر تعاملی با بیمه‌شدگان در معماری این سامانه طراحی شده است. از طریق این سامانه بیمه‌شده امکان خواهد داشت خدمات مورد نیاز را بدون واسطه و از طریق اینترنت دریافت کند.

 • پنل مدیریت خدمات ASP) Administration Service Panel)

  این زیرسامانه هسته پیکربندی این پروژه است. تمامی پیکربندی‌های مورد نیاز از طریق این زیرسامانه انجام خواهد شد. این زیر سامانه که عمدتا در اختیار راهبر سامانه قرار می‌گیرد انعطاف پذیری را در این سامانه فراهم خواهد کرد.

 • سامانه راهکارهای الکترونیک (سارا)

  این زیرسامانه با هدف برقراری ارتباط الکترونیک (SOA) با این سامانه در معماری طراحی شده لحاظ شده است. ارائه خدمات بیرونی به سایر نرم‌افزارها از اهداف این زیرسامانه است. بعبارت دیگر این زیرسامانه با هدف ارائه کلیه خدمت‌های الکترونیک به مجموعه نرم‌افزاری بیرونی به این پروژه اضافه شده است. این زیر سامانه در بستر استاندارد وب ، قابلیت ارائه به سایر زیر‌سامانه‌های الکترونیک، فراهم می‌کند.

 • زیرسامانه مدیریت یکپارچه دسترسی (سامید)

  این زیرسامانه که از محصولات شرکت ایده‌پردازان آویهنگ است، در این پروژه بکارگرفته شد و با هدف انجام کلیه عملیات مربوط به مدیریت کاربران در این پروژه بکار گرفته شده است. این زیر‌سامانه تمامی عملیات مربوط به مدیریت کاربران و تنظیمات کلان پروژه را در برگرفته است.

 • زیرسامانه مدیریت گزارشات آویهنگ (ARMS)

  این زیرسامانه که یکی دیگر از محصولات شرکت ایده‌‌پردازان آویهنگ است، با هدف انجام کلیه عملیات مربوط به مدیریت گزارشات در این پروژه طراحی شده است. این زیر سامانه از دو بخش طراحی گزارشات وتولید گزارشات تشکیل شده است. از همین رو این زیرسامانه دو دسته کاربر را نیز تحت پوشش خود قرار می‌دهد: دسته اول طراحان گزارش هستند که با شناختی که از مدل داده‌ای سامانه دارند، گزارشات مورد نیاز را طراحی می‌کنند. دسته دوم مدیران و کاربران ارشد سامانه هستند که امکان تولید گزارشات طراحی شده را خواهند داشت.