Continues Delivery چیست؟

به توانای انجام تغییراتی از جمله رفع باگ، اضافه کردن feature جدید به application یا سامانه، تغییرات در پیکربندی و... که به صورت سریع و امن انجام می شود، Continues Delivery می گویند.

پیاده سازی تمام تغییرات در کد ها باید به صورت اتوماتیک انجام شود. یکی از مزایا داشتن Continues Delivery در چرخه تولید نرم افزار این است که شما می توانید به توجه به نیازمندی های خودتان، تعیین کنید که فرایند انتشار نسخه به چه صورت و در چه زمان هایی باشد. مثلا به صورت روزانه، هفته ای یا ماهانه.

ما هم در آویهنگ از چرخه CICD بهره می بریم. فرآیند Continues Integration با استفاده از Git در حال فعالیت می باشد. توسعه دهندگان ما دائما در حال انجام تغییرات در نسخه های خود هستند. برای راه اندازی Continues Delivery و تکمیل چرخه CICD از Jenkins استفاده می کنیم. با توجه به اهمیت محیط Production، فرآیند ارسال نسخه از محیط Stage به محیط اصلی به صورت دستی انجام می شود.

به طور کلی برای Deploy نسخه های مختلف در محیط های مختلف فرآیند ما به شرح زیر می باشد:

  1. توسعه دهندگان طبق توافقی که با تیم Devops داشته اند برای هر پروژه در هر محیط با Commit Message  خاصی کد خود را Commit می کنند.
  2. با استفاده از Hook، پایپلاین مربوط به هر پروژه در Jenkins شروع به کار می کند.
  3. پس از دریافت کد ها از Git، بسته به نوع پروژه با استفاده دو کامپایلر Maven و Ant فرآیند کامپایل شدن کد ها انجام می شود.
  4. پس از کامپایل شدن کد، به مرحله ساخت Docker Image و Push کردن آن در Local Registry می رسیم.
  5. پس از ساخت Image، نسخه مربوط به سرویس مورد نظر در محیط مشخص شده Deploy می شود.
 
 

Continues Delivery چیست؟

به توانای انجام تغییراتی از جمله رفع باگ، اضافه کردن feature جدید به application یا سامانه، تغییرات در پیکربندی و… که به صورت سریع و امن انجام می شود، Continues Delivery می گویند.

پیاده سازی تمام تغییرات در کد ها باید به صورت اتوماتیک انجام شود. یکی از مزایا داشتن Continues Delivery در چرخه تولید نرم افزار این است که شما می توانید به توجه به نیازمندی های خودتان، تعیین کنید که فرایند انتشار نسخه به چه صورت و در چه زمان هایی باشد. مثلا به صورت روزانه، هفته ای یا ماهانه.

ما هم در آویهنگ از چرخه CICD بهره می بریم. فرآیند Continues Integration با استفاده از Git در حال فعالیت می باشد. توسعه دهندگان ما دائما در حال انجام تغییرات در نسخه های خود هستند. برای راه اندازی Continues Delivery و تکمیل چرخه CICD از Jenkins استفاده می کنیم. با توجه به اهمیت محیط Production، فرآیند ارسال نسخه از محیط Stage به محیط اصلی به صورت دستی انجام می شود.

به طور کلی برای Deploy نسخه های مختلف در محیط های مختلف فرآیند ما به شرح زیر می باشد:

  1. توسعه دهندگان طبق توافقی که با تیم Devops داشته اند برای هر پروژه در هر محیط با Commit Message  خاصی کد خود را Commit می کنند.
  2. با استفاده از Hook، پایپلاین مربوط به هر پروژه در Jenkins شروع به کار می کند.
  3. پس از دریافت کد ها از Git، بسته به نوع پروژه با استفاده دو کامپایلر Maven و Ant فرآیند کامپایل شدن کد ها انجام می شود.
  4. پس از کامپایل شدن کد، به مرحله ساخت Docker Image و Push کردن آن در Local Registry می رسیم.
  5. پس از ساخت Image، نسخه مربوط به سرویس مورد نظر در محیط مشخص شده Deploy می شود.