دسامبر 14, 2020

گزارش بیشترین نحوه مصرف داروها در زمان تجویز‎

این گزارش بیشترین نحوه مصرفی، بیشترین تعداد تجویز و بیشترین توضیحاتی که پزشکان برای تجویز استفاده کرده اند را در 3 ماه گذشته استخراج می کند. […]
نوامبر 17, 2020

گزارش مشکل قیمت در تعهد

این گزارش مربوط به داروهایی است قیمت در تعهد آنها بیشتر از ماکزیمم قیمت داروهای irc است.
نوامبر 17, 2020

گزارش نحوه عملکرد شرکت های نرم افزاری

این گزارش با استفاده از اطلاعات نسخ ارائه شده استخراج شده است و به تفکیک ماه، استان و شریک کاری، عملکرد شرکت های نرم افزاری را […]
نوامبر 17, 2020

گزارش اقلام ارائه شده به یک بیمه شده

کوئری زیر اطلاعات مربوط به اقلام (دارو/خدمت) ارائه شده به بیمه شده را در نسخه الکترونیک استخراج می کند. این اطلاعات بیشتر برای استفاده در محاسبه […]