ژانویه 16, 2021

گزارش پزشکان موجود در سامانه شرکا

این گزارش شامل اطلاعات پزشکان به همراه شماره نظام های آنها و نوع تخصص می باشد.
ژانویه 5, 2021

How to delete a branch in the remote repository

Go to Team > Remote > Push… from the menu. Select your repository, and click Next. Under Remote ref to delete… select your branch and click […]
دسامبر 20, 2020

گزارش ارتباط بین نوع شریک کاری، همکار و پروانه

این کوئری ارتباط بین نوع شریک کاری، نوع همکار و نوع پروانه را از دیتابیس شرکای کاری استخراج می کند.
دسامبر 14, 2020

گزارش بیشترین نحوه مصرف داروها در زمان تجویز‎

این گزارش بیشترین نحوه مصرفی، بیشترین تعداد تجویز و بیشترین توضیحاتی که پزشکان برای تجویز استفاده کرده اند را در 3 ماه گذشته استخراج می کند. […]