مقالات


می 12, 2021
تفاوتهای کاربردی RDD, Data Frame و DataSet
می 10, 2021
تست UI
می 1, 2021
Orchestration سرویس ها
آوریل 25, 2021
مقدمه ای بر IMDB(In Memory DataBase)
ژانویه 18, 2021
فواید استفاده از تصویرسازی برای تجربه کاربری UX
ژانویه 16, 2021
گزارش پزشکان موجود در سامانه شرکا
ژانویه 5, 2021
How to delete a branch in the remote repository
دسامبر 20, 2020
گزارش ارتباط بین نوع شریک کاری، همکار و پروانه
دسامبر 14, 2020
گزارش بیشترین نحوه مصرف داروها در زمان تجویز‎
نوامبر 17, 2020
CI/CD چیست؟
نوامبر 17, 2020
مقدمه ای بر معماری event-driven
نوامبر 17, 2020
Caching چیست؟
نوامبر 17, 2020
انتساب پروانه به پیشنهاد شریک کاری
نوامبر 17, 2020
گزارش پیشرفت ثبت نام بیمارستان ها و درمانگاه ها
نوامبر 17, 2020
گزارش تعداد شرکای کاری به تفکیک استان و نوع
نوامبر 17, 2020
کوئری افزایش اعتبار بیمه شدگان بیمار خاص
نوامبر 17, 2020
کوئری افزایش اعتبار بیمه شدگان
نوامبر 17, 2020
گزارش داروهای IRC پیش فرض
نوامبر 17, 2020
چرا ظاهر سایت مهم است؟
نوامبر 17, 2020
گزارش داروهای قدیمی مورد استفاده در پیش پذیرش
نوامبر 17, 2020
تفاوت بين UI و UX
نوامبر 17, 2020
دورکاری و فرهنگ دورکاری
نوامبر 17, 2020
گزارش مشکل قیمت در تعهد
نوامبر 17, 2020
گزارش نحوه عملکرد شرکت های نرم افزاری
نوامبر 17, 2020
وظایف مدیریت منابع انسانی
نوامبر 17, 2020
HR چیست؟
نوامبر 17, 2020
طراحي رابط کاربری (UI) چيست
نوامبر 17, 2020
Java call by reference or value?
نوامبر 17, 2020
Circuit Breaker یا فیوز در معماری‌های نرم‌افزاری
نوامبر 17, 2020
Git