این گزارش با استفاده از اطلاعات نسخ ارائه شده استخراج شده است و به تفکیک ماه، استان و شریک کاری، عملکرد شرکت های نرم افزاری را نمایش می دهد.

select 
    (select name from PARTNERCARE.vpncgeoinfo where province_id=t.province_id and recordtype=1 and year=93) as provincename
    ,terminal_id
    ,(select worksite from samid.tiumumuser where id=terminal_id) as terminalName
    ,partnername
    ,partnertype
    ,deliveredMonth
    ,count(1) as deliveredPrescriptionCount
from (
select 
    g.province_id
    ,terminal_id
    ,p.partnername
    ,pt.name as partnertype
    ,to_char(pkgiutil.fncepochtodate(delivereddate),'yyyymm','nls_calendar=persian') as deliveredMonth
from thdkdeliveredprescription dpre,PARTNERCARE.tpncpartner p,PARTNERCARE.tpncpartnertype pt,PARTNERCARE.tpncaddress a,PARTNERCARE.vpncgeoinfo g
where dpre.partner_id=p.id
    and p.type_id=pt.id
    and p.address_id=a.id
    and a.geo_id=g.id
    and to_char(pkgiutil.fncepochtodate(delivereddate),'yyyy','nls_calendar=persian')='1399'
)t
group by province_id,terminal_id,partnername,partnertype,deliveredMonth;