در این گزارش، برای کلیه داروهای ژنریک در سامانه، یک کد داروی IRC دیفالت (که نزدیک ترین قیمت را با قیمت در تعهد آن کد ژنریک دارد) به همراه قیمت آن IRC استخراج شده است.

ستونهای خروجی شامل :کد ژنریک، کد IRC، قیمت پایه و قیمت درتعهد است.

select 
  genericcode
  ,SUBSTR(defaultIRC,0,INSTR(defaultIRC,'|')-1) as defaultIRC
  ,SUBSTR((SUBSTR(defaultIRC,INSTR(defaultIRC,'|')+1)),0,INSTR((SUBSTR(defaultIRC,INSTR(defaultIRC,'|')+1)),'|')-1) as baseprice
  ,SUBSTR((SUBSTR(defaultIRC,INSTR(defaultIRC,'|')+1)),INSTR((SUBSTR(defaultIRC,INSTR(defaultIRC,'|')+1)),'|')+1) as ihiobaseprice
from (
  select abs(cscode) as genericcode
      ,PKGProductUTIL.fncGetDefaultIRCByGCODEV2(cscode) as defaultIRC
  from tpncproduct 
  where dto is null and type_id=41 and nationalnumber<0
);