این گزارش برای کمک به کارفرما در بروز رسانی داده های پیش پذیرش تهیه شده است.

گزارش 1: این گزارش شامل کدهایی است که در سامانه مپ شده اند.

select 
  GENERICCODE as HDKGENERICCODE ,   
IHIOGENERICCODE from sharifi.ihiogenericcodemap;

گزارش 2: این گزارش شامل کدهای قدیمی فعال است که در مپ و hdk وجود ندارند. یک ستون اضافه با عنوان countOfReciept در این گزارش وجود دارد که به کارفرما کمک می کند تا مپ داروهای مهم را که در پیش پذیرش استفاده شده، زودتر انجام دهد. این ستون نشان دهنده تعداد اقلامی است که در ماه 5 توسط داروخانه ها درخواست شده اند.

select 
  id as productId   
  ,nationalnumber   
  ,name    
  ,(select count(1) from tpncreciepterx139905 where serviceowner_id=(select id from tpncproduct where dto is null and nationalnumber=p.nationalnumber and type_id=1)) as countOfReciept    
from tpncproduct p
where type_id=1 and dto is null and isvalid='Y' and iscoverd='Y'
    and nationalnumber not in (select to_number(cscode) from tpncproduct where dto is null and type_id=41 and cscode is not null)    
    and nationalnumber not in (select IHIOGENERICCODE from sharifi.ihiogenericcodemap where IHIOGENERICCODE is not null);