این کوئری یکی از ساده ترین گزارش های شرکاری کاری است که تعداد شرکای موجود در سامانه به تفکیک نوع را نمایش می دهد.

select provincename,(select name from tpncpartnertype where id=type_id) as partnertypename ,count(1) as cnt from
(
  select 
      (select name from vpncgeoinfo where province_id=g.province_id and recordtype=1 and year=93) as provincename
      ,p.nationalnumber as partnernn 
      ,p.partnername as partnername 
      ,p.type_id
  from tpncpartner p,tpncaddress a,vpncgeoinfo g
  where p.address_id=a.id
      and a.geo_id=g.id
      and p.dto is null
  order by g.province_id
)
group by provincename,type_id
order by cnt desc;