این کوئری ارتباط بین نوع شریک کاری، نوع همکار و نوع پروانه را از دیتابیس شرکای کاری استخراج می کند.

select 
	pt.id as ptid,pt.name as ptname
	,cpt.id as ctid,cpt.name as ctname  
	,partnercontractpartylisence.ltid as ltid,partnercontractpartylisence.ltname as ltname
from 
	partnercare.tpncpartnertype pt left join partnercare.tpnctypepartnercontractparty pcpt on pt.id=pcpt.prtnertype_id
	left join partnercare.tpnccontractpartytype cpt on pcpt.contractpartytype_id=cpt.id
	left join 
	(select 
		pt.id as ptid,pt.name as ptname
		,cpt.id as ctid,cpt.name as ctname  
		,lt.id as ltid,lt.name as ltname
	from partnercare.tpncpartnertype pt join partnercare.tpnctypepartnercontractparty pcpt on pt.id=pcpt.prtnertype_id
		join partnercare.tpnccontractpartytype cpt on pcpt.contractpartytype_id=cpt.id
		join partnercare.TPNCTYPELICENSECONTRACTPARTY lct on cpt.id=lct.contractpartytype_id
		join partnercare.tpnclicensetype lt on lct.licensetype_id=lt.id
		join PARTNERCARE.tpncpartnerlicensetype pl on pl.partnertypeowner_id=pt.id and pl.licensetypeowner_id=lt.id
	where 1=1
		AND pt.dto is null
		AND cpt.dto is null
		AND lt.dto is null
		AND NVL(pt.type, 'X') <> 'F'
		AND nvl(LT.TYPE, 'X')<>'F'
		AND NVL( CPT.TYPE, 'X')<>'F') partnercontractpartylisence on partnercontractpartylisence.ptid =pt.id and partnercontractpartylisence.ctid=cpt.id
where 1=1
  AND pt.dto is null
  AND cpt.dto is null
  AND NVL(pt.type, 'X') <> 'F'
  AND NVL( CPT.TYPE, 'X')<>'F'