کوئری زیر اطلاعات مربوط به بیمه شدگان دارای تاریخ اعتبار بین 13990701 و 14000101 را استخراج کرده و آماده تغییر می کند.

create table sharifi.bku_changeAccountValidationV1_13990807 as
select 
--  count(1)
  a.id, 
  a.membernn,
  product_id, 
  to_char(validfrom, 'yyyymmdd', 'nls_calendar=persian') validfrom, 
  to_char(validto, 'yyyymmdd', 'nls_calendar=persian') validto, 
  a.status
from
  ticpfamily f,ticpmember m,OMID.ticpaccount a
where f.id=m.familyowner_id
  and m.id=a.memberowner_id
  and product_id <>6 
  and trunc(validto) >=to_date('13990701', 'yyyymmdd', 'nls_calendar=persian')
  and trunc(validto) <to_date('14000101', 'yyyymmdd', 'nls_calendar=persian')
  and a.status in ('D')
  and a.dto is null
  and f.dto is null
  and m.dto is null;

بعد از استخراج اطلاعات، کوئری زیر را جهت افزایش اعتبار استفاده می کنیم.

declare 
  v_result number;
begin
  for v_cur in (
    select s.* from sharifi.bku_changeAccountValidationV1_13990807 s,ticpaccount a 
    where s.id=a.id and a.status='D' and nvl(a.isactive,'Y')='Y'--8290267
  )loop
    v_result:=pkgacountmanagement.fncchangeaccountvalidation(v_cur.id
                                  ,TO_DATE('14000131', 'YYYYMMDD', 'NLS_CALENDAR = PERSIAN')
                                  ,'افزایش اعتبار پیرو نامه سازمان مورخ 13990719 جهت پیشگیری از شیوع کرونا');
    if (v_result!=1) then
      DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(v_cur.Id || ':' || v_result);
    end if;
  end loop;
end;