کوئری زیر اطلاعات مربوط به بیمه شدگان بیمار خاص دارای تاریخ اعتبار بین 13990701 و 14000101 را استخراج کرده و آماده تغییر می کند.

create table sharifi.bku_changeAccountValidationV2_13990807 as
select * from 
(
with SpetialPatient_Accounts AS
(
 SELECT *
 FROM OMID.TICPACCOUNT
 WHERE PRODUCT_ID IN (SELECT ID FROM OMID.TICPPRODUCT WHERE ParentID = 100)
  AND DTO IS NULL
  AND STATUS = 'D'
  AND isactive='Y'
  AND MEMBEROWNER_ID IN (SELECT ID FROM OMID.TICPMEMBER WHERE DTO IS NULL)
  AND FAMILYOWNER_ID IN (SELECT ID FROM OMID.TICPFAMILY WHERE DTO IS NULL)
)

SELECT a.membernn,
    f.responsiblenn,
    f.cellphonenumber,
    sa.ID AS SpetialPatient_AccountID,
    sa.PRODUCT_ID AS SpetialPatient_ProductID,
    sa.VALIDFROM as SpetialPatient_ValidFrom,
    sa.VALIDTO as SpetialPatient_ValidTo,
    a.ID AS Iranian_AccountID,
    a.VALIDFROM AS Iranian_ValidFrom,
    a.VALIDTO AS Iranian_ValidTo,
    CASE WHEN sa.VALIDTO < TO_DATE('14000131', 'YYYYMMDD', 'NLS_CALENDAR = PERSIAN') THEN 1
       ELSE 0
    END SpetialPatient_ConditionType
FROM SpetialPatient_Accounts sa,
   OMID.TICPACCOUNT a,ticpfamily f
WHERE a.PRODUCT_ID = 6 
  AND sa.MEMBEROWNER_ID = a.MEMBEROWNER_ID
  AND a.familyowner_id=f.id
  AND a.isactive='Y'
  AND a.DTO IS NULL
  AND a.STATUS IN ('D')
  and trunc(a.validto) >=to_date('13990701', 'yyyymmdd', 'nls_calendar=persian')
  and trunc(a.validto) <to_date('14000101', 'yyyymmdd', 'nls_calendar=persian')
);

بعد از استخراج اطلاعات، کوئری زیر را جهت افزایش اعتبار صندوق بیمه پایه و خاص استفاده می کنیم.

declare 
  v_result number;
begin
  for v_cur in (
    select membernn,iranian_accountid,spetialpatient_accountid,spetialpatient_conditiontype 
    from sharifi.bku_changeAccountValidationV2_13990807
    --10211 Rows
  )loop
    v_result:=pkgacountmanagement.fncchangeaccountvalidation(v_cur.iranian_accountid
                                  ,TO_DATE('14000131', 'YYYYMMDD', 'NLS_CALENDAR = PERSIAN')
                                  ,'افزایش اعتبار پیرو نامه سازمان مورخ 13990719 جهت پیشگیری از شیوع کرونا');
    if(v_cur.spetialpatient_conditiontype=1) then 
      v_result:=pkgacountmanagement.fncchangeaccountvalidation(v_cur.spetialpatient_accountid
                                  ,TO_DATE('14000131', 'YYYYMMDD', 'NLS_CALENDAR = PERSIAN')
                                  ,'افزایش اعتبار پیرو نامه سازمان مورخ 13990719 جهت پیشگیری از شیوع کرونا');
    end if;
  end loop;
end;