پروژه سفته الکترونیک (سال 99)

پروژه سفته الکترونیک (سال 99):

پروژه استقرار نظام خزانه­داری الکترونیک کشور یکي از پروژه­های پراهمیت دولت الکترونیک است که ازجمله دستاوردهای آن پروژه مدیریت الکترونیک اوراق بهادار است. یکي از این اوراق "سفته" است که در معاملات و تعهدات خرد متداول شده و متولي اصلي آن در کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایي می باشد. آویهنگ “سامانه یکپارچه مدیریت سفته الکترونیک” را به دنبال همکاری با شرکت فناپ، به انجام رسانید.

فرآیندهای کارکردی سامانه:

 
 

معماری: این سامانه تحت وب طراحی شده و از معماری میکروسرویس در بستر Container جهت مدیریت کلیه سرویس­دهنده­های لایه زیرساخت استفاده گردید. همچنین جهت تضمین فعالیت پایگاه داده ها و حفظ یکپارچگی آن ها از تکنولوژی کلاسترینگ اوراکل بهره گرفته شد. تکنولوژی هایی چون GWT، tomcat و مکانيزم RPC، در تولید این سامانه نقش به سزایی داشتند.