دیتا

نگاهی اجمالی به پروژه های شرکت آویهنگ از جمله نسخه الکترونیک، ثبت نام یارانه، هدفمندی معیشت، فرآیندهای شرکای کاری بیمه سلامت و ... نشان می دهد که داده بخش بسیار مهم این پروژه هاست. نه تنها این سامانه ها به شدت در حال تولید داده های ارزشمند در زمینه سلامت، بیمه، هویتهای فردی و خانوادگی هستند بلکه قسمت مهمی از کارکرد آنها استفاده، دسته بندی و تحلیل توصیفی این داده هاست.
به طور مثال تنها در خردادماه 99، به 700998 نفر از طریق نسخه الکترونیک استفاده کرده اند و به آنها طی 1078968 نسخه، خدمات گوناگون از جمله ویزیت، دارو ، آزمایش ، رادیوتراپی، ... توسط 12411 شریک کاری در سرتاسر کشور ارائه شده است.
به غیر از ارائه و نمایش داده ها در بخشهای مختلف سامانه های تولیدی شرکت، بخش مهمی از فعالیتهای تیم داده به ساخت انبار داده و تولید داشبورد اختصاص دارد. داده ها و تاریخچه آنها از منابع گوناگون ، از جمله پایگاه داده اوراکل و کاساندرا، استخراج و در انبار داده جای می‌گیرند. ابزار اصلی ETL تیم، ODI است و برای نمایش نمودارها و اطلاعات مورد نیاز در داشبورد از نرم افزار آویبورد که توسط تیم توسعه آویهنگ طراحی و تولید شده است، استفاده می‌شود.

تاکنون برای تمام پروژه های انجام شده و در حال انجام ، داشبوردهای متنوعی با کارکردهای متفاوت طراحی و ساخته شده است. به طور مثال نحوه عملکرد کیفی و کمی نسخه الکترونیک از سال 97 تا کنون توسط 5 داشبورد به نامهای هزینه، عملکرد، صورتحساب، کنترل کیفی، تجهیزات و دارو توسط کارشناسان و مدیران رصد می شود. همچنین نحوه فعالیت پیشخوانها و صندوقهای بیمه گری در بیمه سلامت توسط داشبورد امید قابل مشاهده و تحلیل است.

به غیر از تحلیل توصیفی داده که شامل دسته بندی داده ها، مقایسه اعداد مهم در بیزنس در دوره های زمانی مختلف، رصد تغییرات سامانه و پارامترهای حیاتی، تولید گزارش ، ... تیم داده آویهنگ قدمهای جدی برای تحلیل پیشگویانه اطلاعات بر اساس داده های ارزشمندی که توسط سامانه هایش تولید می‌شود شروع کرده است. از آنجاکه پایه این تحلیلها آمار است به طور کامل دقیق نیست ما ابزار قدرمتندی برای پیش‌بینی آینده و تعیین استراتژی است.این نوع تحلیل در بهبود خدمات مشتریان، تشخیص جرم و جلوگیری از وقوع آن ،کاهش ریسک و شناسایی مشتریان جدید کاربرد دارد.