جهت انتساب پروانه های زیر مجموعه های یک نوع شریک کاری ابتدا باید نوع شریک کاری و نوع همکار و انواع پروانه های آنها را استخراج کرده و سپس آنها را به شریک کاری مورد نظر منتسب کنیم.

برای این کار با استفاده از کوئری زیر اطلاعات نوع های شریک کاری مورد نظر استخراج می شود: (برای مثال کوئری زیر همه زیر مجموعه های شناسه نوع 183 را استخراج می کند)

select id from tpncpartnertype 
    where dto is null
    CONNECT by prior id=parent_Id
    START with id=183

سپس اطلاعات همکارهای نوع های فوق را لازم است استخراج کنیم:

select contractpartytype_id from tpnctypepartnercontractparty where prtnertype_id in (
    select id from tpncpartnertype 
    where dto is null
    CONNECT by prior id=parent_Id
    START with id=183
  )

در مرحله بعد تمامی نوع های پروانه مربوط به همکاران فوق را استخراج کرده و به جدول TPNCOFFERLICENSETYPE اضافه می کنیم.

insert into TPNCOFFERLICENSETYPE
select distinct 628,licensetype_id from tpnctypelicensecontractparty where contractpartytype_id in (
  select contractpartytype_id from tpnctypepartnercontractparty where prtnertype_id in (
    select id from tpncpartnertype 
    where dto is null
    CONNECT by prior id=parent_Id
    START with id=183
  )
)and 628 || '|' || licensetype_id not in (select OFFEROWNER_ID || '|' || LICENCETYPE_ID from TPNCOFFERLICENSETYPE);